ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Zarządzanie projektami i procesami


Termin szkolenia:
15-16 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1 os.

Korzyści

 • Umiejętność planowania działań koniecznych do osiągania celów
 • Nabycie umiejętności zarządzania projektem wg standardów PMI - Project Management Institute: planowania, organizowania, kontrolowania i oceniania
 • Nabycie umiejętności zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzania kryzysami w projekcie
 • Nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania celi i priorytetów
 • Nabycie umiejętności planowania, przygotowania i kontrolowania własnych oraz zespołowych prac
 • Nabycie umiejętności opracowania harmonogramu prac dla siebie, zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac

Program

Czas jako kapitał i wartość w procesach i projektach.

 • Narzędzia planowania i organizowania czasu
 • Krąg reguł zarządzania czasem- prezentacja i wdrażanie technik i zasad zarządzania czasem
 • Analiza macierzy Eisenhowera – model klasyfikacji wykonywanych zadań w ujęciu „zadanie pilne – zadanie ważne”
 • Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
 • Tablica wpływów
 • Określenie indywidualnych czynników ograniczających dobre gospodarowanie czasem
 • Reguła Pareto 80:20 – model poszukiwania kluczowych miejsc dla aktywności zawodowej i osobistej

Etapy zarządzania czasem i projektami

 • Prezentacja i wdrażanie procesu zarządzania czasem
 • Technika fundamenty – definiowanie zamierzeń, działań (etap przygotowania koncepcji zmian)
 • Technika SMART – sposób określania mierzalnych i ambitnych celów (etap przygotowania celów)
 • Umiejętność podejmowania decyzji i wcielania ich w życie (etap oceny pomysłów i adaptacji)
 • Kontrola zaplanowanych działań (etap samokontrolowania działań)
 • Zasady związane z tematyką asertywności stosowane w zarządzaniu czasem

Organizowanie czasu w kontekście pracy z innymi ludźmi

 • Prezentacja i nauka posługiwania się technikami podnoszącymi efektywność pracy zespołowej
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Zasady budowania dobrej atmosfery i skuteczności w układach interpersonalnych
 • Postępowanie w sytuacjach konfliktowych
 • Wzory budowania relacji na zasadzie „wygrany – wygrany”

 Planowanie i organizowanie projektu - jako członek zespołu projektowego i menedżer projektu

 • Błędy w zarządzaniu projektami. Dlaczego projekty "upadają"?
 • Czym jest metodologia PMI - Project Management Institute
 • Wykorzystanie umiejętności Zarządzania czasem w Zarządzaniu projektami
 • Określanie „kamieni milowych” w projekcie
 • Określenie działań i elementów końcowych w projektach
 • Ustalenie rzeczywistego budżetu projektu
 • Tworzenie struktury podziału pracy - "WBS" projektu
 • Określenie zasobów do realizacji projektu
 • Tworzenie sieci powiązań między działaniami
 • Okreslenie ścieżki krytycznej projektu i rzeczywistego czasu trwania projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach. Ustalenie i zabezpieczenie zagrożeń.
 • Ocena zadań i ich efektów
 • Rozliczanie z zadań

Podczas szkolenia zostaną przygotowane (zaplanowane i zorganizowane) rzeczywiste projekty, w jakich uczestnicy szkolenia biorą udział jako członkowie lub menedżerowie projektu.

Psychologia zarządzania czasem i projektami

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Programowanie swoich przyszłych zachowań – projektowanie mentalne

Efektywne wykorzystanie czasu w pracy

 • Organizacja stanowiska pracy
 • Jak odkryć i wyeliminować „pożeraczy czasu”
 • Jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia
 • Analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania
 • Zasady i reguły delegowania zadań

Styl życia sprzyjający zarządzaniem sobą w czasie

 • Jak wykorzystać swój „zegar biologiczny”
 • Nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej
 • Nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli)
 • Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł? – organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy, relaks i koncentracja, odpoczynek i sen

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach: 
Dzień 1 10.00 - 16.00
Dzień 2 9.00 - 14.30 

Od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami 
11.30-11.45,13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami 
10.30-10.45,12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi i trening umiejetności.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30., po ok 4 tygodniach po szkoleniu.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
350 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
15-16 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1 os.
Zapisz się