ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN PORTALU ESZKOLENIA.PL OBOWIĄZUJE W WERSJI OD DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin:

a) zawiera informacje o rodzajach i zakresie usług i produktów oraz zasady korzystania z nich na portalu eszkolenia.pl,

b) określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w tym postępowania reklamacyjnego.

2. Podstawową misją portalu eszkolenia.pl jest rozpowszechnienie dostępu do wiedzy poprzez prezentacje wszelakich produktów i usług szkoleniowych oferowanych przez internet oraz kojarzenie podmiotów oferujących te produkty z odbiorcami. Celem głównym portalu eszkolenia.pl jest stworzenie elektronicznej platformy komunikowania się przez internet Użytkownikom (tj. Oferentom z Odbiorcami), na której firmy lub osoby fizyczne działające w branży produktów i usług szkoleniowych (Oferenci) prezentować będą swoje darmowe lub komercyjne produkty i usługi, a potencjalni Odbiorcy będą dokonywać analizy tych produktów i usług oraz podejmować decyzje o skorzystaniu z nich w sposób komercyjny (odpłatny) lub darmowy (bezpłatny). Skorzystanie z produktów oraz ewewntualne wszelkie komercyjne rozliczenia między Oferentami a Odbiorcami następują poza portalem eszkolenia.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg traksakcji finansowych, rozliczeń oraz za jakość oferowanych w serwisie eszkoleń.

3. Właścicielem portalu eszkolenia.pl jest broker szkoleń i doradztwa spółka European Training & Consulting Center Sp. z o. o. w organizacji posiadająca siedzibę al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, rejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana w regulaminie Właścicielem lub Administratorem.

4. Adresatem postanowień Regulaminu jest każdy Użytkownik korzystający ze świadczonych przez portal usług opisanych w Regulaminie w ramach portalu eszkolenia.pl. Użytkownik korzystający z Portalu eSzkolenia.pl wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu

5. Treść dokumentów, do których wprost odnoszą się postanowienia Regulaminu dostępna jest na stronie eszkolenia.pl

§ 2

Definicje

1.Administrator - podmiot będący Właścicielem portalu eszkolenia.pl.
2.Adres elektroniczny - oznaczenie danych identyfikujących dany podmiot w systemie teleinformatycznym, pozwalające na porozumiewaniu się tych podmiotów za pośrednictwem systemów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.Adres IP - przyznany każdemu komputerowi indywidualny numer identyfikujący pozwalający na identyfikację danego komputera w sieci komputerowej.
4.Informacja handlowa – informacja bądź informacje mające na celu przedstawienie danych dotyczących prezentacji przez Oferenta - Sprzedającego usług i produktów szkoleniowych oferowanych przez internet. Informacja handlowa zawiera oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, wyraźny opis form działalności promocyjnej oraz wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron.
5.Konto – przypisane określonemu Użytkownikowi (Oferentom) portalu konto elektroniczne, stanowiące zbiór informacji, na którym to koncie gromadzone są dane tych Użytkowników, w szczególności dane dotyczące działań Użytkowników w Portalu. Konta przypisane są tylko Użytkownikom oferującym w Portalu swoje usługi (Oferentom) oraz tym Użytkownikom, którzy zamierzają otrzymywać informacje publikowane na Portalu.

6.Odbiorca - użytkownik zamierzający nabyć (płatnie lub bezpłatnie) określoną usługę lub produkt szkoleniowy oferowanny przez internet przez Oferenta.
7.Oferent – użytkownik umieszczający swoje produkty i usługi szkoleniowe przez internet w formie komercyjnej lub bezpłatnie.

8.Portal - Portal eszkolenia.pl podejmujący działania polegające w szczególności na prowadzeniu serwisu szkoleniowego, przedstawiania prezentacji produktów i  usług szkoleniowych Oferentów pod adresem http://eszkolenia.pl, za pomocą którego Administrator świadczy przedmiotowe usługi.

9.Podmiot korzystający z portalu – Użytkownik dokonujący określonych czynności faktycznych, bądź prawnych w portalu na podstawie niniejszego Regulaminu.
10.Pośrednictwo portalu - doprowadzenie przez portal do skojarzenia Oferenta z potencjalnym Odbiorcom. Za wykonanie tej usługi przez portal uważa się potwierdzenie przez Oferenta - za pośrednictwem Portalu - Odbiorcy możliwości zrealizowania usługi szkoleniowej.

11.Regulamin – niniejszy regulamin, będący jednocześnie umową pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem portalu, określający sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki rozliczania się Użytkownika z Administratorem. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie Użytkownikowi przed skorzystaniem z usług Portalu. Dokonując rejestracji w Portalu Podmiot korzystający z Portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, i zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu. Na żądanie Użytkownika przed skorzystaniem z usług Portalu, niniejszy Regulamin może być dostarczony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

12.Rejestracja - czynności podjęte przez Użytkownika (Oferenta) Portalu, powodujące założenie dla tego użytkownika Konta na Portalu.

13.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne, (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243).
14.Świadczenie usługi drogą elektroniczną - realizacja usługi za pomocą systemu teleinformatycznego, bez jednoczesnej obecności stron.

15.eFilm szkoleniowy – szkolenie w formie:

 • Filmu szkoleniowego fabularyzowanego (z akcją)
 • Filmu szkoleniowego w postaci nagranego materiału video z odbytych szkoleń stacjonarnych
 • Filmu szkoleniowego w postaci nagranego materiału video z odbytych wcześniej WEBINARIÓW – szkoleń "na żywo" przez internet
 • Filmu szkoleniowego instruktażowego – nagrane filmy szkoleniowe w formie poradników 

16.eBooki/ audioSzkolenia – jest forma samo-szkolenia poprzez:

 • czytanie materiałów pisanych w formie e-booków (pisanych materiałów elektronicznych , eMateriały szkoleniowe: Instruktaże, Poradniki, Standardy, Prezentacje, Artykuły, Publikacje, ePrasę
 • słuchanie w formie audioSzkoleń, czyli audio-bookiów szkoleniowych (nagranych szkoleniach na ogólnie dostępnych przekaźnikach dźwięku lub dostępne do ściągnięcia w internecie, w sieci)

17.eKursy – materiały i treści dydaktyczne przekazywane w ramach usługi szkoleniowej w formie elektronicznej. Należą do nich szkolenia:

 • E-learning (2D, 3D,  Video-e-learning,VR, AR)
 • E-mail-learning (szkolenia przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mailowy)
 • Gry szkoleniowe e-learning’owe (szkolenia w formie gry edukacyjnej z wykorzystaniem formy elektronicznej)

18. eTransmisje "na żywo" - są to tzw. webinaria, czyli szkolenia w czasie rzeczywistym, ogólnodostępne przez internet "na żywo". Należą do nich:

 • Webinaria zamknięte, czyli dedykowane jednemu klientowi oraz
 • Webinaria otwarte, w których mogą wziąć udział (w narzuconym terminie) wszyscy zainteresowani danym tematem.

19. eStudia/ studia online. Na portalu prezentowane są studia, które wg zadanych kategorii można odbyć w formie:

 • studiów podyplomowych
 • studiów licencjackich/ inżynierskich - 1-ego stopnia
 • studiów magisterskich - 2 - ego stopnia

20.Usługa świadczona przez Administratora - zespół czynności świadczonych przez Administratora – publikacja, prezentacja, promocja i sprzedaż usług – w ramach działalności Portalu, mających zapewnić realizację celów Portalu.
21.Użytkownik – osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z usług Portalu. Użytkownicy, to Oferenci - oferujący swoje produkty i usługi szkoleniowe w formie komercyjnej (Sprzedający) lub bezpłatnej oraz Odbiorcy, biorący produkt lub usługę szkolenową bezpłatnie lub komercyjnie (Kupujący).

22. eSzkolenia - produkty i usługi szkoleniowe dostępne przez internet


§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Portal

1.Portal eszkolenia.pl przedstawia prezentacje firm oraz produktów i usług szkoleniowych oferowanych:

a/ eKursów,

b/ eFilmów

c/ eBook’ów/ audioSzkoleń

d/ eTransmisji "na żywo", szkoleń online czyli webinariów "live"

e/ eStudiów/ studiów online

f/ szkoleń stacjonarnych

2.Portal obejmuje w szczególności:

1) publikacje prezentacji Oferentów dotyczących szeroko rozumianych produktów i usług szkoleniowych w celu umożliwienia promocji lub sprzedaży tych usług.

2) doprowadzanie przez Portal do skojarzenia Oferującego produkty i usługi szkoleniowe z potencjalnym Odbiorcom.

3) prezentacje informacji z zakresu branży szkoleniowej w postaci newsleterów.

4) sprzedaży szkoleń stacjonarnych i online "live".

§ 4

Warunki korzystania z portalu eszkolenia.pl

1. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, który dokonał tejże rejestracji, a Administratorem – przedmiotem transakcji są usługi świadczone przez Administratora poprzez Portal na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator daje możliwość zamieszczania ofert i informacji handlowych wg pakietów marketingowych, z których jeden – Pakiet PREMIUM – jest pakietem darmowym (bezpłatnym), w którym każdy ma prawo nieodpłatnie i bezterminowo zamieścić informacje o dowolnej ilości własnych produktów lub usług szkoleniowych w każdym segmencie wymienionym w § 3 pkt 1a,1b,1c, 1d, 1e. Usługa ta odbywa się automatycznie.

 3Warunkami rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora Portalu są:
a) Dla Oferujących produkty lub usługi szkoleniowe w ramach darmowego podstawowego pakietu PREMIUM. Rejestracja odbywa się automatycznie wg kroków: rejestracja w Portalu (wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego zawierającego dane firmowe oraz produktowe); akceptacja niniejszego Regulaminu; Zamieszczenie na Portalu informacji o usługach/ produktach Sprzedającego.

b) Dla Oferujących produkty lub usługi szkoleniowe w ramach komercyjnych pakietów marketingowych. Rejestracja odbywa się automatycznie i osobiście wg kroków: rejestracja w Portalu (wypełnienie przesłanie formularza rejestracyjnego zawartego w pakiecie komercyjnym); akceptacja niniejszego Regulaminu; osobiste (telefoniczne) ustalenie warunków technicznych promocji produktów i usług Sprzedawcy.

c) Dla Odbiorcy określonych produktów lub usług szkoleniowych, zamierzającego skorzystać z wybranych darmowych lub komercyjnych produktów lub usług szkoleniowych: wypełnić i wysłać zapytanie/ zgłoszenie do ogłoszeniodawcy znajdujące się obok każdego produktu, podać numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin;


4) Dla pozostałych użytkowników korzystających z Portalu poprzez wizyty na Portalu i korzystanie z nieodpłatnych usług nie wymaga się wypełniania jakich kolwiek formularzy rejestracyjnych.

3.Użytkownik wypełniając właściwy formularz rejestracyjny oświadcza, że:

1) Wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe;

2) Świadczone przez niego usługi są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich;

3). Zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje ten Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4).Administrator w każdym czasie świadczenia usługi wobec Użytkownika może od niego żądać przedstawienia dodatkowych informacji, bądź dokumentów, w szczególności dokumentów rejestrowych użytkownika w formie papierowej.
5).Administrator umożliwia Użytkownikowi publikację jego ofert produktów lub usług szkoleniowych w Portalu po zaksięgowaniu  płatności za nabycie przez Użytkownika określonego pakietu komercyjnego.

6).Za ewentualne zdarzenia losowe uniemożliwiające publikację, o której mowa w ust. 5, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

7).Po automatycznym utworzeniu konta dla Użytkownika Administrator może je w każdej chwili zablokować, o ile utworzenie konta sprzeczne jest z porządkiem prawnym, zwyczajami, narusza prawa i interesy osób trzecich, bądź Administratora.

8).Wraz z automatycznym utworzeniem konta użytkownikowi przydzielany jest identyfikator oraz hasło dostępu.

9).Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Użytkownika nazwy konta.
10).Formularz rejestracyjny dostępny jest również na portalu eszkolenia.pl

11). W Portalu eszkolenia.pl nie będą publikowane jakiekolwiek materiały, oferty, publikacje bądź inne treści o charakterze bezprawnym, w szczególności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zagranicznego, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przyjętymi powszechnie zwyczajami, wzywające lub mogące wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierające treści propagujące przemoc, naruszające prawa innych osób, godzące w uczucia religijne osób.

12). Brak możliwości korzystania przez Użytkownika ze wskazanego przy rejestracji adresu e-mail nie powoduje odpowiedzialności portalu eszkolenia.pl.

13). Portal eszkolenia.pl przeznaczony jest dla pełnoletnich obywateli RP oraz firm i instytucji zarejestrowanych na terenie RP i działających wg polskiego prawa handlowego i spółek handlowych.

14). Wszelkie opracowania, filmy, zdjęcia, teksty, wykresy, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach platformy eszkolenia.pl podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie możliwe jest wyłącznie za zgodą właściciela portalu oraz na zasadach określonych przepisami prawa.

15). Nie dopuszczalne jest jednoczesne logowanie się na to samo konto, oraz jednoczesne ściąganie plików w sposób przekraczający konieczność i możliwość racjonalnego skorzystania z zawartej w nich treści.

§ 5

Warunki współpracy 

1.Świadczenie płatnych usług przez Portal, związanych z prezentacją produktów lub usług szkoleniowych, rozpoczyna się z chwilą nabycia określonej usługi (pakietu) poprzez Portal. W przypadku przysłania materiałów promocyjnych, które nie spełniają wymagań Administratora pod względem merytorycznym, technicznym lub prawnym, Administrator zobowiąże Użytkownika do wprowadzenia poprawek. Zmienione materiały Użytkownik prześle do akceptacji Administratorowi. Emisja rozpocznie się dopiero wówczas, gdy Administrator w pełni zaakceptuje materiały zgodne z wymaganiami Portalu.

2.Umożliwienie prezentacji produktów i usług szkoleniowych w Portalu przysługuje wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, którzy nabyli poprzez Portal określoną usługę. W ramach prezentacji usługi szkoleniowej Oferujący zobowiązuje się przedstawić potencjalnemu Odbiorcy:

1) nazwę produktu/ usługi szkoleniowej, typ usługi szkoleniowej, tematyka usługi szkoleniowej, czas trwania usługi szkoleniowej, opis usługi szkoleniowej, program usługi szkoleniowej, korzyści, cenę usługi szkoleniowej, informacje o twórcach, autorach, trenerach.
- Administrator może w szczególnych wypadkach zobowiązać Oferenta do podania dodatkowych danych dotyczących oferty.

3.Oferent, który jest zarejestrowany w Portalu, ma prawo w dowolnej chwili dodawać, edytować lub usuwać swoje prezentacje w Portalu przez panel Użytkownika.
4.Odpowiedzialność za treść publikowanych prezentacji leży wyłącznie po stronie Oferenta.
5.Administrator Portalu ma prawo zaprzestać publikacji prezentacji Sprzedającego, gdy:
1) Zamieszczone treści są niezgodne z wymaganiami formalnymi, merytorycznymi lub prawnymi,
2) Oferent ma nieuregulowane zobowiązania wobec Portalu, a termin zapłaty stał się wymagalny,

3) Konto Oferenta zostało usunięte z Portalu.

6. Po zapoznaniu się z prezentacją Oferenta potencjalny Odbiorca w momencie zainteresowania dokonuje wysłania formularza zainteresowania pt. WYŚLIJ ZAPYTANIE/ ZGŁOSZENIE DO OGŁOSZENIODAWCY, który znajduje sie przy kazdym produkcie/ usłudze szkoleniowej.  Formularz ten zaiwra tekst:  "Witam,
proszę o przesłanie dodatkowych informacji oraz wszelkich wymagań umożliwiających skorzystanie z tego produktu".  telefon, adres e-mail. Po naciśnieniu akceptacji Regulaminu oraz przycisku WYSLIJ FORMULARZ dane są przekazywane poprzez Portal potencjalnemu Oferentowi, wraz z danymi identyfikującymi Odbiorcę. Z tą chwilą kończy się rola Portalu w procesie kojarzenia stron umowy.

7.Oferent jest zobowiązany odpowiedzieć poprzez Portal w formie elektronicznej w ciągu 48 godzin, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, na zapytanie potencjalnego Odbiorcy zainteresowanego ofertą Oferenta.

8. Proces prezentowania usług szkoleniowych oferowanych przez Oferenta jest przeprowadzany za pośrednictwem Portalu prowadzonego przez Administratora. Zawarcie umów sprzedaży usług szkoleniowych dokonywana jest bez udziału Portalu. Administrator Portalu na żadnym etapie procesu kojarzenia stron nie ingeruje w warunki rozliczenia i realizacji zawartej umowy sprzedaży produktów czy usług szkoleniowych.

9.Użytkownik portalu nie ma prawa udostępniać osobom trzecim Loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a właściciel portalu ma prawo zablokować dostęp takiego użytkownika do Platformy.

10. Niezgodne z prawem i z niniejszym regulaminem działania użytkownika rodzą po jego stronie odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego regulaminu.

§ 6

Usługi oferowane przez Portal

1.Portal oferuje następujące bezpłatne usługi:

1) prezentacja w pełni uzupełnionego profilu firmy/ osoby

2) prezentacja dowolnej ilości produktów i usług szkoleniowych

3) wysyłanie informacji (newslettera) do  zarejestrowanych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

2.Portal oferuje następujące odpłatne usługi:

1) zamieszczanie reklam wizualnych w wyznaczonych przez Administratora miejscach na Portalu. Podmiotem, który ponosi płatność z tytułu zamówienia usługi reklamy wizualnej, może być zarówno Użytkownik Portalu, jak i podmiot nie związany w żaden sposób z Portalem,

2) możliwość promocji prezentowanych usług szkoleniowych w ramach wykupu pakietów promocyjnnych zawartych w Ofercie Współpracy na portalu eszkolenia.pl


3.Dokonując prezentacji produktu i usługi szkoleniowej Oferujący zobowiązany jest zamieścić następujące dane charakteryzujące daną usługę: nazwę prezentowanego produktu czy usługi, opis (charakterystyka, program, czas realizacji), informacje o autorach, twórcach, trenerach, korzyści, cenę.

4.Realizacja i rozliczenie nabytej przez Odbiorcę usługi czy produktów szkoleniowych następuję między zainteresowanymi stronami, bez udziału Administratora. 

§ 7

Obowiązki związane z korzystaniem z Portalu. Rozwiązywanie współpracy

1.Administrator ma prawo:

1) do weryfikacji lub odmowy publikacji treści zamieszczanych w Portalu, w szczególności, jeśli są niezgodne z wymogami merytorycznymi, formalnymi, prawnymi, zwyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego,

2) do wysyłania informacji o zmianach w Portalu na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług Portalu,

3) do tymczasowego zawieszenia lub całkowitej likwidacji konta Użytkowników, jeśli naruszone zostały zasady niniejszego Regulaminu, bądź innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Portalu,

4) do zaprzestania współpracy za 7-dniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyn.
2.Administrator ma obowiązek:

1) ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

2) podejmować działania dążące do usprawnienia Portalu pod względem funkcjonalnym i estetycznym,

3) informować o zmianach w Portalu, w tym zmianach w Regulaminie, przynajmniej 7 dni przed ich wejściem w życie; informacja o zmianach Regulaminu będzie zamieszczana w Portalu.

3.Użytkownik zarejestrowany w Portalu ma prawo:

1) wglądu do swoich danych oraz ich zmiany,

2) do dodawania lub aktualizowania danych, które muszą być rzetelne i zgodne z rzeczywistością,
3) do zamieszczania w ramach Portalu treści zgodnych z wymogami Administratora oraz zgodnych z przepisami prawa, zwyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
4) do rezygnacji z korzystania z usług Portalu z zastosowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyn; wypowiedzenia dokonuje się na piśmie w formie elektronicznej,
5) w wypadku zmiany postanowień Regulaminu, do zaprzestania współpracy z Portalem za 14 dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie; okres 14 dni liczy się od dnia, w którym Użytkownik został poinformowany o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu,
6) do zaprzestania współpracy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w wypadku naruszania przez Administratora postanowień niniejszego Regulaminu.
4.Użytkownik zarejestrowany w Portalu ma obowiązek:

1) nie podawać danych dostępowych (loginu i hasła) do swojego konta osobom trzecim,
2) upewnić się, że informacje zamieszczane w Portalu nie godzą w uczucia i prawa osób trzecich,
3) stosować się do szeroko rozumianych zasad Netykiety,

4) nie dostarczać do Portalu treści o charakterze bezprawnym (zakaz dostarczania treści bezprawnych).
5.Właścicielem treści na stronie jest Administrator, zatem wszelkie formy ich powielania lub prezentowania są zabronione. Korzystanie z informacji zawartych w Portalu eszkolenia.pl jest możliwe wyłącznie za zgodą Administratora, zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

6.Informacja o zawieszeniu lub likwidacji konta Użytkownika jest przekazywana przez Administratora drogą elektroniczną poprzez nadesłanie na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług Portalu. Użytkownik, który chce dokonać wypowiedzenia współpracy jest zobowiązany nadesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Administratora zeskanowane pismo z wolą rezygnacji. Rezygnacja jest bezpłatna.

§ 8

Zasady odpowiedzialności

1.Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności za które Administrator nie odpowiada.
2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Portalu. Na wniosek Użytkownika Portalu lub osoby trzeciej, mającego uzasadnione zastrzeżenia do treści komentarza, Administrator może podjąć decyzję o usunięciu komentarza.

3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane zarejestrowanych Użytkowników umieszczane w bazie danych Portalu podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z usług Portalu, z uwzględnieniem wszelkich wymogów objętych w przepisach prawa.
4.Użytkownik Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści.

5.Oferujący ponosi odpowiedzialność za produkty lub usługi prezentowane przez niego na Portalu.

6.Administrator nie ponosi także odpowiedzialności w wypadkach określonych w art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).


§ 9

Techniczne wymagania dotyczące korzystania z Portalu.

Ocena ryzyka i przeciwdziałanie ryzyku

1.Ustala się następujące wymagania techniczne, konieczne dla korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator Portalu:

1) połączenie z siecią internetową,

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów HTML,

3) komputer PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux.

2.Administrator informuje, że korzystanie z Portalu wiąże się z ryzykiem wynikającym z posługiwania się siecią teleinformatyczną oraz oprogramowaniem. Administrator informuje, że mogą pojawiać się nowe zagrożenia, które nie są znane w chwili obecnej. Zaleca się także stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z sieci internetowej.

3.Administrator poleca, aby zachować szczególną ostrożność przy dysponowaniu danymi umożliwiającymi Sprzedającemu lub Kupującemu korzystanie z usług Portalu. W szczególności Administrator poleca, aby dane identyfikacyjne poszczególnych klientów były dostępne wyłącznie osobom upoważnionym - zgodnie z odrębnymi przepisami prawa - do składania oświadczeń wywołujących skutki prawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie tych danych przez osoby trzecie z przyczyn, bądź zaniechań leżących po stronie zarejestrowanego Użytkownika Portalu. W szczególności Administrator poleca, aby zachować ostrożność przy korzystaniu z komputera, kiedy związane jest to z logowaniem. Po zakończeniu korzystania z Portalu konieczne jest każdorazowe wylogowanie się ze swoich ustawień. Sugerujemy, aby nie ujawniać osobom trzecim – pod jakimkolwiek pozorem - danych, jakie Użytkownik podał przy rejestracji w Portalu.


Portal eszkolenia.pl jest miejscem w Internecie powszechnie dostępnym. Wynika z tego fakt, że niektóre informacje o Użytkownikach są dostępne dla każdego, kto odwiedzi Portal. Ponadto należy pamiętać, że dane zawarte na stronach Portalu są indeksowane przez roboty wyszukiwarek, co może spowodować wyświetlenie tych informacji w wynikach wyszukiwania. Za tak pozyskane dane przez osoby trzecie Portal nie ponosi odpowiedzialności. Portal nie ponosi odpowiedzialności także za następstwa utraty danych przez Użytkownika, bądź skorzystanie z tych danych przez osoby nieuprawnione.
4.Administrator poleca, aby w wypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń, ryzyk, bądź wątpliwości, kontaktować się niezwłocznie z Administratorem poprzez adres mailowy admin@eszkolenia.pl.

5.Administrator poleca, aby nie rozwiązywać pojawiających się problemów związanych z korzystaniem z Portalu, bądź problemów powstałych z zagrożeniem (ryzykiem) samodzielnie, bez wiedzy i udziału Administratora.
6.Odpowiedzi na zgłoszone pytania, wątpliwości, zagrożenia będą udzielane przez Administratora w terminie 48 godzin od otrzymania maila.

7.Naruszenie poleceń określonych w ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału skutkować, będzie brakiem odpowiedzialności Administratora Portalu za powstałą szkodę. 

§ 10

Polityka prywatności

1.Administrator w działalności Portalu eszkolenia.pl kieruje się zapewnieniem jego Użytkownikom całkowitej ochrony prywatności i pełnego bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług Portalu. Celem Administratora jest, aby każdy korzystający z Portalu miał poprzez system zabezpieczeń w postaci rejestracji i logowania, możliwość niezakłóconej realizacji swoich celów za pośrednictwem Portalu.

2.W związku z tym Portal eszkolenia.pl pragnie zapewnić, że powierzone dane wykorzystywane są jedynie w celach określonych w Regulaminie i nie wykraczających poza ramy przepisów prawa polskiego.

3.Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.


4.Przy zbieraniu danych Administrator obowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są zbierane, o swoich danych rejestrowych, celu zbierania danych, prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych.

5.Administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały one zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, historycznych, dydaktycznych, statystycznych oraz po uzyskaniu jej zgody.

6.Udostępnianie danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, może odbywać się wyłącznie na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7.Dane osobowe uzyskane w związku z funkcjonowaniem Portalu podlegają zabezpieczeniu, w szczególności przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

8.Przetwarzaniem danych zajmować się będą wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie administratora danych i wpisane do stosownej ewidencji. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu zabezpieczenia tych danych.

9.Administrator danych zgłasza zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Administrator zgłasza Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych każdą zmianę informacji o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

10.Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować do Administratora na adres e-mail admin@eszkolenia.pl. Administrator będzie na nie odpowiadać, względnie będzie stosować je w działalności Portalu.

11.Administrator nie będzie udostępniać innym Sprzedającym danych dotyczących zainteresowania prezentacjami konkretnego Sprzedającego, bądź danych pozwalających na zidentyfikowanie tego Sprzedającego.


§ 11

Prawa autorskie i postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie Informacje zawarte w Portalu – treści, pliki graficzne i dźwiękowe, animacje - są chronione prawami autorskimi ich twórców. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Administratora Portalu eSzkolenia.pl jest zabronione.

2.Zabronione jest dokonywanie jakiejkolwiek dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, kopiowania, reprodukowania itp. jakichkolwiek elementów Portalu, jak też ingerowanie w Portal, w szczególności poprzez korzystanie z algorytmów, programów, urządzeń, które zakłócają lub mogą zakłócić zwykłe działanie Portalu lub obciążać znacznie urządzenia systemu informatycznego lub połączeń sieciowych.
3.W celu uniknięcia wątpliwości Administrator informuje, że korzystanie lub rozporządzanie treściami wskazanymi w niniejszym paragrafie, wykraczające poza ramy dozwolonego osobistego użytku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu.

4.Każdy z podmiotów korzystających z Portalu ma prawo składać Administratorowi reklamacje dotyczące usług świadczących za pośrednictwem Portalu. Dotyczy to w szczególności wypadków, jeśli Administrator nie wykonał świadczonych usług, albo nienależycie wykonał swoje obowiązki w zakresie świadczonych usług.

5.Reklamacje powinny być składane drogą mailową na adres admin@eszkolenia.pl; o zachowaniu powyższych terminów decyduje data otrzymania reklamacji przez Administratora drogą elektroniczną.

6.Składana reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1/ pełne oznaczenie podmiotu składającego reklamację, 2/ opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, 3/ wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, 4/ żądanie podmiotu składającego reklamację Reklamacje złożone przez dany podmiot rozpatruje Administrator.

7.Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia drogą elektroniczną wniosku reklamacyjnego w formie pisemnej do siedziby Administratora, o czym Administrator poinformuje składającego reklamację, na piśmie o podjętej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.

8.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego Administrator poinformuje składającego reklamację, w terminie wyżej określonym o sposobie załatwienia reklamacji.

§ 12

Organizacja szkoleń stacjonarnych i online. Polityka prywatności.

1.Wszystkie szkolenia stacjonarne oraz online dostępne na stronie www.eszkolenia.pl są organizowane przez brokera szkoleń firmę European Training & Consulting Center Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, NIP 527-21-64-310, zwaną dalej Organizatorem.

2.Organizator jako broker szkoleniowy (zarejestrowany w BUR Biuro Usług Rozwojowych) może proponować i pomagać w uzyskaniu środków dofinansowania do propnowanych szkoleń.

3.Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie z odbiorcami szkoleń, w zależności od rejonizacji, wielkości firmy, PKD, posiadanej analizy potrzeb szkoleniowych oraz innych wymogów ustalonych przez Instytucje dofinansowującą - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne.

Warunki udziału, odwołanie, zmiany.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia (ZAPISZ SIĘ) wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania. ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

5.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu w tym m.in. kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zamawiającego. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator (jeśli Zamawiający nie zaakceptuje zmian przesunięcia terminu) dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

6.O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

Płatność i rezygnacja

7.Wysłanie formularza ZGŁOSZENIA nie jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z podanymi cenami i upoważnia Organizatora do wystawienia proformy oraz późniejszej faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

8.Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem, na podstawie proformy, na wskazany rachunek bankowy w terminie min. 3 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Fakturę rozliczeniową VAT wystawiamy na początku miesiąca, w którym odbywa się szkolenie. Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

9.W przypadku płatności a wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia lub rezygnacji z udziału na więcej niż 3 dni zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

10.Ceny szkoleń są kwotą netto i dotyczą uczestnictwa 1 osoby. Do kwot należy doliczyć podatek VAT 23%.

11.W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy indywidualnie Zamawiającego. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

12.Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

13.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 3 dni, Zamawiający zobowiązany jest pokryć 100% kwoty zgodnie z formularzem zgłoszenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail na adres office@training.com.pl).

14.Organizator szkoleń z zakwaterowaniem nie odpowiada za ewentualne koszty zakwaterowanie uczestników związane z sytuacją obowiązkowej kwarantanny w hotelu związanej z wykryciem COVID 19 u innych gości hotelowych.

Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności.

15.Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów European Training & Consulting Center Sp. z o.o. Dane powierzone tj. imiona i nazwiska uczestników (oraz adresy email) do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych będą przechowywane do momentu zakończenia danej usługi szkoleniowej. Potem zostaną trwale usunięte z naszej bazy danych osobowych. Wszystkie dane osobowe zawarte w ZGŁOSZENIU są bezpieczne, nie będą udostępniane czy odsprzedawane innym osobom prawnym oraz fizycznym.

16.Osoba zgłaszająca udział wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od European Training & Consulting Center Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) *

17.Osoba zgłaszająca udział może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń European Training & Consulting Center Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest European Training & Consulting Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa al. Jana Pawła II 27.

18.Firma European Training & Consulting Center Sp. z o. o.  działa w oparciu o przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych i inne przepisy branżowe), a także o wykładnie Organu Nadzorczego. Aby wziąć udział w szkoleniach należy przesłać skan podpisanej i wypełnionej Zgody uczestnika na przetwarzania danych osobowych. Zgoda wysyłana jest na adres email osoby dokonującej Zgłoszenie.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2018 roku.

2.Zmiany niniejszego Regulaminu może dokonać wyłącznie Administrator. Zmiany w Regulaminie muszą być opublikowane w Portalu, na 7 dni przed datą ich wejścia w życie. Ponadto na 7 dni przed datą ich wejścia w życie Administrator zobowiązany jest dostarczyć wprowadzane zmiany każdemu zarejestrowanemu na Portalu Użytkownikowi drogą elektroniczną.

3.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
4.Wszelkie spory wynikające ze stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Administratora.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.