ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Prawo pracy dla menedżerów, pracodawców i szefów HR a COVID 19


Termin szkolenia:
15-16 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1 os.

Korzyści

Szkolenie kierowane jest do menedżerów oraz pracodawców, którzy kierują i zarządzają zespołami. Pozyskają aktualną wiedzę z Prawa Pracy, tak aby uniknąć nieporozumień i sporów z pracownikami, którzy dziś (często już) mają bardzo dużą wiedzę. Zostaną przedstawione najnowsze zmiany w Prawie Pracy dla menedżerów HR, związane z obecną sytuacją COVID 19.

Program

   1. Tarcza antykryzysowan: 5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców.

 • ochrony miejsc pracy i dofinansowanie do wynagrodzeń,
 • skrócenie wymiaru wypoczynku dla pracowników,
 • dopłaty do składek ZUS,
 • zwolnienia ze składek dla mikrofirm,
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
 1. Optymalny wybór zatrudnienia.
 2. Szereg zmian jakie obowiązują od 2020 roku w Prawie pracy
 • Umowa o dzieło, zlecenia, o pracę – dokonywanie właściwych wyborów – rekomendacje.
 • Zmiany kodeksu pracy związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy
 • Zmiany kodeksu pracy dotyczące dyskryminacji i mobbingu
 • Zmiany w związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r.
 • Podstawowe kroki pracodawcy przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
 1. Dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.
  Zatrudnianie i zwalnianie – warsztaty.
 2. Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.
 3. Pojęcie dyskryminacji, mobbingu i molestowania w stosunkach pracy.
 4. Zasady zarządzania czasem pracy – praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy.
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 6. Przebieg kontroli inspektora pracy w organizacji oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy.
 7. Ryzyka dla bezpieczeństwa danych w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
 8. Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19  w zakładzie pracy
 • Optymalny wybór umowy o pracę – na okres próbny, czas określony czy nieokreślony – warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę – samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji – która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich.
 • Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę – warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy o pracę.
 • Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę – symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym.
 • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy – omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:
  – możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,
  – zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,
  – zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.
 • Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.
 • Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników
  (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).
 • Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.
 • Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.
 • Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.
 • Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy.
 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych.
 • Obowiązek przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy, obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, obowiązek zachowywania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz tajemnicy służbowej.
 • Co to jest dyskryminacja, molestowanie i mobbing.
 • Jak postępować, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i mobbingu.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania, oraz za mobbing.
 • Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy.
 • Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach.
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy.
 • Praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej – zasady rekompensowania.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopów zaległych.
 • Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 • Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.
 • Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych.
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości:
  – odpowiedzialność kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, menedżerów, dyrektorów, brygadzistów za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy,
  – zasady stwierdzania wykroczeń przeciwko prawo pracownika,
  – sankcje przewidziane dla osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów przez przedstawicieli pracodawcy w czasie dokonywania czynności kontrolnych inspektora.
  • Zwrot sprzętu służbowego, odebranie dostępów do systemu
  • Rozliczenie się z pracownikiem
  • Wygaśnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Czy pracodawca jest obciążony zadaniem publicznym dotyczącym przeciwdziałania COVID-19?
  • Wpływ stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych na możliwości pracodawcy
  • Dozwolone działania wobec pracowników oraz wobec innych osób przebywających na terenie zakładu pracy
  • Przetwarzanie danych osobowych i jego podstawa prawna w przypadku przeciwdziałania COVID-19
  • Obowiązki informacyjne
  • Forma prawna wprowadzanych obostrzeń w zakładzie pracy
  • Możliwe konsekwencje prawne dla niezdyscyplinowanych pracowników
  • Bezpieczeństwo danych osobowych w pracy zdalnej

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia online "live":

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach: 
Dzień 1 10 - 16.00
Dzień 2 9.00 - 14.30 

Od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenia poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami 
11.30-11.45,13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami 
10.30-10.45,12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Dodatkowo:

Uczestnikom odbytego szkolenia (po ok. 4 tygodniach) proponujemy dobrowolny udział w sesji tzw. "follow up". Celem spotkania jest zwiększenie efektywności webinarium, poprzez: utrwalenie wiedzy, wymianę doświadczeń, weryfikację stosowanych narzędzi i trening umiejetności.  Sesja ta odbywa się w godzinach 10.00 - 14.30., po ok 4 tygodniach po szkoleniu.

Koszt udziału w sesji "follow up": 
350 zł netto + 23% VAT/ 1 osobę. Udział w tej sesji przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Na 2 tygodnie przed terminem sesji "follow up", emailem zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do uczestników szkolenia.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia oraz fakturę proforma, którą prosimy uregulować na 3 dni przed terminem szkolenia. Wraz z proformą wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-21.00).

Na minimum 3 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Termin szkolenia:
15-16 marca 2021r.
Miejsce szkolenia:
online
Koszt szkolenia:
650 zł. netto / 1 os.
Zapisz się