ZNAJDŹ SZYBKO – Wyszukiwarka WSZYSTKICH produktów

Kadry i płace w praktyce "Polskiego Ładu"


Termin szkolenia:
14-15.02.22r. Webinarium
Miejsce szkolenia:
Online
Koszt szkolenia:
950zł netto/ online

Termin szkolenia:
08-09.03.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Koszt szkolenia:
1250zł netto/b.noclegu

Termin szkolenia:
01-02.03.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Zakopane
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Termin szkolenia:
05-06.04.22r. Stacjonarne
Miejsce szkolenia:
Gdańsk
Koszt szkolenia:
1950zł netto/2xnocleg

Korzyści

Poza podstawową wiedzą nt. Kadr i płac, uczestnik zdobędzie wiedze nt. ostatnich zmian w prawie pracy związanych z "Polskim Ładem"

Program

I. RODO przy zatrudnianiu pracowników

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od kandydata do pracy
 2. Pozyskiwanie danych osobowych od pracownika
 3. Klauzule informacyjne
 4. Osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych

 II. Wybór umowy o pracę

 1. Umowa o pracę na okres próbny
 2. Umowa o pracę na czas określony
 3. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 4. Wady i zalety poszczególnych rodzajów umów o pracę

 III. Zatrudnianie pracowników

 1. Umowa przedwstępna do umowy o pracę
 2. Elementy składowe umowy o pracę
 3. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika

 IV. Ustanie stosunku pracy

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę przez czynność prawną
 1. porozumienie stron
 2. wypowiedzenie umowy
 3. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 1. Rozwiązanie umowy o pracę za pomocą służbowej poczty elektronicznej
 2. Skuteczność a zgodność z przepisami wypowiedzenia umowy o pracę
 3. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 4. Wygaśnięcie stosunku pracy
 5. Rozliczenie się pracownika z pracodawcą
 6. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy

 V. Home Office – Praca zdalna - Telepraca

 1. Praca w siedzibie / oddziale pracodawcy
 2. Home Office
 3. Praca zdalna czasie stanu epidemii
 4. Telepraca

 VI. Monitoring pracy / poczty elektronicznej

 1. Co może podlegać monitoringowi w miejscu pracy
 2. Monitoring elektronicznej poczty służbowej i prywatnej
 3. Forma poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu / monitoringu poczty elektronicznej w zakładzie pracy

 VII. Obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy

 1. Rodzaj pracy a zakres czynności pracownika
 2. Możliwość odmowy przez pracownika wykonania polecenia służbowego
 3. Skutki prawne odmowy wykonania polecenia pracodawcy
 4. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż wskazana w umowie o pracę

 VIII.  Zasady nakładanie na pracowników kar porządkowych

 1. Kiedy i jak można nałożyć na pracownika karę porządkową
 2. Odwołanie pracownika od kary porządkowej
 3. Nałożenie kary porządkowej i rozwiązanie stosunku pracy z tej samej przyczyny

 IX. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych

 1. Polecenie pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu z organizowanym przez pracodawcę
 2. Zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy
 3. Zasady zawierania umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe

 X. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

 1. Jak prawidłowo obliczyć ilość dni urlopu wypoczynkowego pracownika w roku kalendarzowym
 2. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie, czy jest potrzebna zgoda pracodawcy
 3. Zasady udzielania urlopów zaległych
 4. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych
 5. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

XI. Zakaz konkurencji

 1. Warunki do zawarcia zakazu konkurencji
 2. Forma zawarcia umowy o zakazie konkurencji
 3. Zakaz konkurencji w trakcie i po zatrudnieniu
 4. Zgoda pracodawcy na dodatkową pracę pracownika a zakaz konkurencji
 5. Skutki prawne odmowy zawarcia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji

XII. Odpowiedzialność materialna pracowników

 1. Ogólne zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie pracodawcy
 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieumyślnie pracodawcy

XIII. Czas pracy

 1. Systemy czasu pracy – ogólne zasady
 2. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, zmiany grafików
 3. Rozliczanie czasu pracy

XIV. Prawo pracy w dobie COVID-19

 1. Czas pracy w związku z COVID-19
 2. Udzielanie urlopów zaległych
 3. Izolacja / kwarantanna pracownika a możliwość wykonywania przez niego pracy
 4. Badania profilaktyczne pracowników w czasie stanu epidemii
 5. Powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie obostrzeń przeciwko COVID-19
  a Konstytucja, Kodeks pracy
 6. Forma prawna wprowadzenia wewnętrznych regulacji, obostrzeń w zakładzie pracy   
 7. Maski w miejscu pracy – obowiązek czy dobrowolność pracownika
 8. Przywileje pracownicze w miejscu pracy dla zaszczepionych pracowników
  w kontekście zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 9. Konsekwencje prawne dla pracowników nieprzestrzegających obostrzeń w miejscu pracy

XV. Odpowiedzialność menedżerów, dyrektorów, kierowników za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 1. Zasady stwierdzania wykroczeń przeciwko prawom pracownika
 2. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy dla osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 3. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych

XVI. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania
w zatrudnieniu oraz za mobbing

XVII. Umowa zlecenia, o dzieło, o pracę – wybór właściwej formy prawnej

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

W przypadku szkoleń online, od 9.30 do 10.00 pierwszego dnia, przewidziana jest rejestracja uczestników. Na adres email podany w zgłoszeniu, w dniu poprzedzającym termin szkolenia, zostanie wysłane zaproszenie (link) do udziału. Po zaakceptowaniu zaproszenia nastąpi bezpośrednie połączenie z "salą szkoleniową online". Celem rejestracji jest sprawdzenie poprawnej łączności internetowej. Prosimy być wówczas "online" w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl),  "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl),  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl) Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa ZGŁOSZENIA. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników. Szkolenia w Zakopanem i Gdańsku odbywają się w tym samym miejscu co zakwaterowanie uczestników.

Zapisz się

Kliknij na przycisk "Zapisz się" i wypełnij formularz. Po wypełnieniu i przesłaniu Zgłoszenia wysyłamy (maksymalnie do 24 godzin) na wskazany adres email, potwierdzenie jego otrzymania.

ZGŁOSZENIE NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU.

 • DOFINANSOWANIE

W mailu potwierdzającym wyślemy Państwu pytania, odnośnie ilości osób zatrudnionych w Państwa firmie, głównego PKD, rejonizacji siedziby firmy oraz posiadania analizy potrzeb rozwojowych. Odpowiedzi te pozwolą nam zaproponować DOFINANSOWANIE z UE do wybranych szkoleń.

W chwili obecnej jest wiele możliwości źródeł dofinansowania (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Urząd Pracy, Akademia Menedżera MŚP PARP, bezpośrednie dofinansowanie z siedziby UE, Fundusze Eurpejskie Wiedza Edukacja Rozwój, inne), zatem Państwa odpowiedzi, pozwolą nam zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.

Wraz z potwierdzeniem, wysyłamy również do uczestnika/ uczestników Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 607730000 (9.00-18.00).

W przypadku komercyjnego udziału w szkoleniu (bez dofinansowania) prosimy, aby na minimum 3 dni przed terminem szkolenia dokonać wpłaty na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do wybranych szkoleń, o zasadach płatności poinformujemy w odrębnym mailu. Jest to związane z różnymi programami dofinansowania do projektów rozwojowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem szkolenia (a dokonanej wpłaty), zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto za udział 1 osoby. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin i Warunki udziału.

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 - 10.00 - 16.00, z przerwami:
11.30-11.45, 13.00-13.40, 15.00-15.15. 

Dzień 2 - 9.00 - 14.30, z przerwami:
10.30-10.45, 12.30-12.45. 
14.30 Zakończenie szkolenia

W czasie przerw, uczestnikom szkoleń stacjonarnych gwarantujemy serwis kawowy oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia online dla 1 osoby zawiera:
- interaktywny udział w szkoleniu online, certyfikat, materiały szkoleniowe. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu ONLINE, które ma charakter warsztatowy.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Warszawie lub w Gdańsku/ Zakopanem bez usługi noclegowej) dla 1 osoby zawiera:
- udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad 1 i 2 dnia szkolenia.

Koszt szkolenia stacjonarnego (w Gdańsku/ Zakopanem z usługą noclegową) dla 1 osoby zawiera:
- 2 noclegi w pok. 2 os. (uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień podanego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia, od godz. 16.00.) udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, śniadanie oraz obiad 1 i 2 dnia szkolenia. Śniadanie 1 dnia 8.00-10.00, 2 dnia 8.00-9.00. Obiad pierwszego dnia 13.00-13.40. Obiad drugiego dnia podany jest po zakończenie szkolenia, tj. o 14.30. Dopłata do pok. 1 os. - 140 zł netto/ 2 dni

Informacja o trenerach realizujących szkolenia w zakładce: https://eszkolenia.pl/zespol/41Zapisz się